אבטחת הפרטיות

שים לב: השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. ברוכים הבאים לאתר cyprus-premium.com  (להלן: "האתר") של אבישי פרוינד (להלן: "בעל האתר"). אבישי פרוינד פועל על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מדויק ושלם, אולם אבישי פרוינד אינו אחראי לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אבישי פרוינד איננו אחראי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד/ים כספי/ים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מנתונים המוצגים באתר זה. חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת דואר אלקטרוני שלך ובמקרים מסויימים גם כתובת פיזית למשלוח דואר ומספר טלפון ואולי אף פרטים נוספים. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם אם לא תמסור אותו, לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. תוכל להירשם לקבלת ניוזלטר ולהיות חלק מרשימת התפוצה של האתר. מי שנרשם מקבל מעת לעת דואר אלקטרוני הכולל: מידע עדכני, מאמרים, הודעות לגבי מוצרים ושירותים בין אם מוצרים של החברה ו/או מוצרים של צד שלישי. בעצם הרשמתך לקבלת מידע ו/או שירותים מהאתר, הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא. הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין אם היא רלוונטית למידע הראשוני שסופק לך מהאתר ובין שלא. הניוזלטר מכיל פרסומות. מצטרף לרשימת התפוצה (ניוזלטר) מי שבוחר להצטרף, הזין את פרטיו האישיים בטופס ואישר את הצטרפותו על ידי לחיצה על הקישור הנמצא בדואר אלקטרוני הנשלח אליו כחלק מתהליך ההרשמה. ניתן, בכל עת, למחוק את שמך מרשימת התפוצה. פרטים על תהליך ההסרה נמצאים בתחתית כל דבר דואר שתקבל מאיתנו. מנהל האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני. החברה לא תעביר לצד שלישי מידע שיזהה את הגולשים באתר, ולא תעביר את פרטיך, חלקם או כולם לצד שלישי. לתשומת לבך, כל שימוש במידע המפורט באתר (להלן: "התכנים") כפוף לתנאי השימוש באתר. שימוש על-ידך או מי מטעמך בתכנים באתר, מהווה בפועל את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן: האתר מאפשר מציאת מידע ייעודי הנוגע למוצרים ו/או שירותים של החברה. אוסף התכנים באתר נתון לשינויים בכל עת על-פי שיקול דעת של מנהל האתר. למרות שבמהלך עדכון התכנים באתר מושקע מאמץ רב בכדי לשמור על תיאור מדויק ואקטואליות, אין באפשרות האתר להתחייב על עדכניות, נכונות, איכות, טבע, אמינות ויישום תיאור התכנים המפורטים באתר. החברה עושה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי לקוחותיו מלהגיע לידי גורמים זרים. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שייאסף בעקבות השימוש באתר למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב. האתר והניוזלטר עשויים לספק תכנים וקישורים לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתרים אחרים. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות לנזקים שייגרמו לך בגלל עיכובים באספקה, או לכל דבר אחר הקשור בהזמנת מוצרים ו/או שירותים מהאתר שבו רכשת. כמו כן, החברה אינה אחראית לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה. אבישי פרוינד לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות לנזקים שנגרמו לך בגלל שהזמנתך לא נקלטה במלואה במחשב האתר שבו רכשת מוצרים ו/או שירותים. השירות והתכנים באתר מיועדים לקהל הרחב הנמצא בתחום השיפוט של מדינת ישראל בלבד והינם לשימושך במצבם הקיים (AS IS) וללא כל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת. עליך האחריות לבדוק ולוודא את התאמת המוצר לדרישותיך ושימושך. למען הסר ספק השימוש בתכנים הנמצאים באתר נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ובשום מקרה לא יהיה האתר ו/או אבישי פרוינד אחראים על תוכן התכנים, טעויות, אי-דיוקים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר. הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכנים באתר, איכותם, טבעם, אמינותם ויישומם ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או החברה בגין השירות והתכנים הניתנים באתר, מגבלותיהם ויכולתם. בשום מקרה ובשום תנאי לא תהיה החברה ו/או האתר אחראים לכל נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התכנים באתר, ובפרט לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות. האתר אינו מתחייב לפרסם כל תוכן ורשאי להסיר כל תוכן ו/או לתקנו לפי ראות עיניו, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים"), הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של החברה. כל זכות היוצרים והקניין באתר ובתיעודו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לחברה בלבד והינם בבעלותה הבלעדית והמלאה. אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכניו למעט כפי שהותר על-ידי האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי החברה רשאית לעשות באתר כל שימוש, בעצמה ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו, והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה, וכן החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והנך מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה. הנך מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לחברה ו/או לכל מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לגוף ולרכוש, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה דרישה או תביעה שתוגש כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בקשר לאתר ו/או בגין פעילות מסחרית הקשורה לאתר הנובע משימוש שלא כדין באתר ובתכניו. הנך מסכים בזאת כי ההתחייבות לפיצוי על הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם הנך צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לא. כל המפורט לעיל כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות שבין הצדדים וכל שינוי, תיקון או תוספת להסכמה זו ייערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. הסכמה מטעם החברה לסטייה מתנאי המפורט לעיל, במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות המפורט לעיל טעון כתב ע"י החברה, שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא. מוסכם כי הדין החל על יחסים הקשורים לשימושך באתר הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד. מוסכם כי בית המשפט המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בתי המשפט במחוז תל-אביב במדינת ישראל ובתי משפט אלה בלבד. שים לב: השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

חושבים על נדלן בלרנקה? מחפשים דירה להשקעה בלרנקה? מעוניניים לרכוש נכס בלרנקה? לא יודעים כיצד להתחיל?

באתר תקבלו את אנשי הקשר הטובים ביותר וזאת על מנת שתהליך הרכישה יהיה קל, מהיר והכי חשוב בטוח לחלוטין, אתם מוזמנים ליצור קשר איתנו, וכעת כמה מילים על העיר המדהימה לרנקה אשר בקפריסין.

כמה מילים על לרנקה

 לרנקה היא עיר השוכנת בחוף הדרומי של קפריסין, לרנקה היא העיר השלישית בגודלה בקפריסין. העיר לרנקה ידועה בחוף הים המדהים, במורשת התרבותית העשירה ובאווירה התוססת.
 

אחת האטרקציות הפופולריות ביותר בלרנקה היא הטיילת עטורת הדקלים שלה, הטיילת ממוקמת לאורך חוף הים, בטיילת ישנם עשרות בתי קפה, מסעדות וחנויות.

בלרנקה ישנם מספר אתרים היסטוריים, כולל ההריסות העתיקות של קיטיון ומסגד Hala Sultan Tekke, שהוא אחד מאתרי העלייה לרגל המוסלמיים החשובים ביותר מחוץ למכה.

 
לרנקה היא יעד פופולרי עבור תיירים ויוצאים כאחד, הודות לאקלים החם שלה, המקומיים הידידותיים ויוקר המחיה הנמוך. בעיר יש סצנת חיי לילה תוססת, עם מגוון ברים ומועדונים המספקים את כל הטעמים.
מבחינת נדל"ן, לרנקה מציעה מגוון רחב של נכסים, החל מווילות יוקרתיות על חוף הים ועד לדירות ובתי עיר במחירים נוחים יותר. בין אם אתם מחפשים בית נופש, מפלט לפנסיה או הזדמנות השקעה חכמה, ללרנקה יש המון מה להציע.
 

למה להשקיע בלרנקה?

 

ישנן מספר סיבות מדוע לרנקה היא מקום מצוין להשקעה בנדל"ן:

שוק שכירות חזק: לרנקה היא יעד תיירותי פופולרי, וככזה, יש ביקוש גבוה לנכסים להשכרה, במיוחד בחודשי הקיץ. זה הופך אותו למיקום אטרקטיבי עבור משקיעים המעוניינים לייצר הכנסה פסיבית.

כלכלה צומחת: לקפריסין כלכלה חזקה וצומחת, שצפויה להימשך בשנים הקרובות. זה מונע על ידי מספר גורמים, כולל תעשיית תיירות צומחת, סביבת מס נוחה ומיקום אסטרטגי בין אירופה, אסיה ואפריקה.

מחירים נוחים: בעוד שמחירי הנכסים בלרנקה עלו בשנים האחרונות, הם עדיין נוחים יחסית ליעדים אחרים בים התיכון. המשמעות היא שמשקיעים יכולים לקבל יותר עבור כספם בלרנקה, מה שהופך אותה למיקום אטרקטיבי עבור מי שמחפש להשקיע בנדל"ן.

איכות חיים: לרנקה מציעה איכות חיים גבוהה, עם אקלים חם, חופים יפים ואורח חיים ים תיכוני רגוע. זה גם ביתם של מספר בתי ספר מצוינים, בתי חולים ושירותים, מה שהופך אותו למיקום אטרקטיבי עבור משפחות וגמלאים.

מיקום אסטרטגי: לרנקה ממוקמת על החוף הדרומי של קפריסין, מה שהופך אותה למיקום אידיאלי עבור משקיעים המעוניינים לנצל את המיקום האסטרטגי של האי בין אירופה, אסיה ואפריקה. זה גם הופך אותו ליעד פופולרי עבור נוסעים עסקיים ויוצאים, מה שמגביר את הביקוש לנכסים להשכרה.

בסך הכל, לרנקה מציעה שילוב ייחודי של סבירות, ביקוש חזק להשכרה ואיכות חיים גבוהה, מה שהופך אותה ליעד אטרקטיבי עבור משקיעי נדל"ן.

אתרים למשקיע ולמטייל בלרנקה

אבישי פרוינד
אבישי פרוינד
Cyprus Premium היא חברת שיווק נדל"ן המתמחה בקפריסין. אנו מחויבים לספק ללקוחותינו את החוויה הטובה ביותר האפשרית. אנו מאמינים ביצירת קשרים מתמשכים עם הלקוחות שלנו, אנו מחויבים לספק להם שירות ברמה הגבוהה ביותר. הבתים שאנו משווקים בנויים בסטנדרט גבוה, כך שלקוחותינו יכולים להיות בטוחים שהם מקבלים את התמורה הטובה ביותר עבור כספם. אנו יודעים שהלקוח תמיד צודק ולכן אנו מקפידים להקשיב לצרכיו ולבנות בתים שיענו על הציפיות שלו.
אבישי פרוינד
אבישי פרוינד
Cyprus Premium היא חברת שיווק נדל"ן המתמחה בקפריסין. אנו מחויבים לספק ללקוחותינו את החוויה הטובה ביותר האפשרית. אנו מאמינים ביצירת קשרים מתמשכים עם הלקוחות שלנו, אנו מחויבים לספק להם שירות ברמה הגבוהה ביותר. הבתים שאנו משווקים בנויים בסטנדרט גבוה, כך שלקוחותינו יכולים להיות בטוחים שהם מקבלים את התמורה הטובה ביותר עבור כספם. אנו יודעים שהלקוח תמיד צודק ולכן אנו מקפידים להקשיב לצרכיו ולבנות בתים שיענו על הציפיות שלו.

תוכן ענינים

פוסטים מומלצים